การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT 

ปีการศึกษา 2565 สพป.ภูเก็ต

กำหนดการสอบ (NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 

RTNT.pdf

คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

และ คู่มือการใช้งานระบบ NT

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 

คู่มือ NT 65.pdf

คู่มือการประเมิน NT 2565

NTAccess (NT) Manual.pdf

คู่มือการใช้งานระบบ NT 2565

นโยบายการนำผลการประเมินไปใช้

นโยบายการนำผลการประเมินไปใช้.pdf

นโยบายการนำผลการประเมินไปใช้

โครงสร้างแบบทดสอบ NT 2565

โครงสร้างแบบทดสอบNT ปี 65.pdf

เอกสารการสอบ

คลังข้อสอบย้อนหลัง

VTR การนำเข้าข้อมูล

แนะนำระบบ NT Access

การเพิ่ม-ลดสถานศึกษาเข้าศูนย์สอบ

การนำส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบ ในรูปแบบไฟล์ Excel

การนำส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบ  

แบบรายบุคคล (Key in)

แนะนำการเข้าสู่ระบบนำส่งคะแนน

การนำส่งคะแนนเข้าสู่ระบบ ในรูปแบบไฟล์ Excel

การนำส่งข้อมูลและคะแนนเข้าสู่ระบบ แบบรายบุคคล (Walk-in)

การนำส่งผลคะแนนเข้าสู่ระบบ แบบรายบุคคล(Key in)

วิธีการแก้ไขคะแนน ในรูปแบบไฟล์ Excelและแบบรายบุคคล (Key in)

ภาพกิจกรรม