การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

64-08-17 ประเมิน OBECQA.mp4
OBECQA 64_2.mp4

🔰 การประเมินรางวัลคุณภาพ OBECQA 🔰

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี และคณะ ให้การต้อนรับนายปราโมทย์ เจริญสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี และคณะกรรมการ คณะที่ 4 ในการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) พ.ศ. 2562 ซึ่งโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ ด้วย DSN STARS MODEL ณ หอประชุมโชติปาโล ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564