ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ระบบเปิดให้บันทึกข้อมูลในวันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2564

  • ให้ครูผู้สอนบันทึกข้อมูลนักเรียนเข้าเรียนแต่ละคาบในระบบ e-School และบันทึกหลังสอนในระบบบันทึกหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภายในเวลา 19.00 น. ของทุกวัน

  • การบันทึกข้อมูลในระบบบันทึกหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อครูผู้สอนได้ทำการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น ระบบจะส่งรายงานไปยัง E-mail ที่ครูผู้สอนกรอกไว้โดยอัตโนมัติ นอกจากนั้น ครูผู้สอนยังสามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกฯ รายงานของแต่ละชั่วโมงได้จากระบบฯ (ย้อนหลัง) ได้