ถุงยังชีพ
เพื่อการศึกษา

ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

วัตถุประสงค์พื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID- 19) เช่น ใบงาน ใบความรู้ เป็นต้น

ถุงยังชีพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คลิกที่รายวิชาเพื่อเข้าถึงเครื่องมือการจัดการเรียนรู้ฯ

คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ภาษาไทย ประกอบด้วย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3