เรียนรู้ออนไลน์

ตามจุดเน้นห้องเรียนคุณภาพ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำชี้แจง ครูผู้สอนศึกษาเกี่ยวกับจุดเน้นห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ทำแบบทดสอบก่อนการศึกษา

2. ศึกษารายละเอียดจากเนื้อหา

3. ทำแบบทดสอบหลังการศึกษา

เริ่มการเรียนออนไลน์ คลิกที่ปุ่มเพื่อเรียนรู้ออนไลน์ ตามจุดเน้นห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ปิดระบบการทดสอบหลังการศึกษา แต่ท่านสามารถเข้าศึกษาเนื้อหาได้ตามปกติ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 120 หมู่ 9 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130อีเมล:wanida.r@obec.moe.go.th