การประเมิน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

หลักการและแนวคิด
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยแบบองค์รวมด้วย "เส้นทางครูคุณภาพ สพป.ขอนแก่น เขต 5 " เป็นการดำเนินงานภายใต้กรอบแนวดิคครูที่มีคุณภาพ ต้องมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนเต็มที่เต็มเวลา สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนการสอนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

นำเทคโนโลยี สอนเต็มที่ เต็มเวลา ลดภาระครู
สร้างชุมชนแ
ห่งการเรียนรู้ นำสู่ผลงานเชิงประจักษ์

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนเต็มที่เต็มเวลา

๒. เพื่อสดภาระงานครูผู้ช่วยที่นอกเหนือจากงานสอน

๓. เพื่อให้ครูผู้สอนมีเส้นทาของการพัฒนงานอย่างเป็นระบบ มีผลงานเชิงประจักษ์ ตรวจสอบได้

๔. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทันสมัย

๕. เพื่อให้การประเมินครูผู้ช่วยเกิดประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและงบประมาณ