วิสัยทัศน์ (Vision)

  • พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
กระบวนการจัดการศึกษา