รายงาน DEEP

การสร้าง Mail : Obec.moe.go.th

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร


จำนวนครูทั้งหมด ๑๐๙ คน ตรวจสอบได้ที่ Click

จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๒,๒๕๙ คน

จำนวนผู้บริหาร ๕ คน ผอ.รร. ๑ คน รอง ผอ.รร. ๔ คน ตรวจสอบได้ที่ Click

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น ๕๓๗ คน ตรวจสอบได้ที่ Click

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ๓๖๙ คน ตรวจสอบได้ที่ Click