LCAP Survey

Oak Grove School District 2017-2018

To ensure every child's potential is achieved, we are gathering input from stakeholders on the Local Control and Accountability Plan (LCAP).

Para asegurar que todos los niños alcanzan su potencial estamos recogiendo información de las personas interesadas sobre el Plan de Responsabilidad y Control Local.

Để bảo đảm mỗi học sinh đạt được tiềm năng tối đa của mình, chúng tôi hiện đang thu thập ý kiến từ các bên liên quan về Kế Hoạch Tự Kiểm Soát và Trách Nhiệm (LCAP).