ผลงานของคณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมเเละการจัดการเรียนรู้ ประจำปี 2562

ผศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.สมสุข ภาณุรัตน์ และ ผศ.ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง ดร. สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางสุขภาพของผู้สูงอายุ อ.ปากพลี จ. นครนายก ในการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 16 เรื่อง “ พลิกโฉมหน้าวิชาชีพการพยาบาล สู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562 ณ.โรงแรมThe Berkeley Pratunam กรุงเทพฯ


พ พ.ต.ท.หญิง สุชัญญ์ญา มูลจันที เรื่อง ความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2556 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ในการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 16 เรื่อง “ พลิกโฉมหน้าวิชาชีพการพยาบาล สู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562 ณ.โรงแรมThe Berkeley Pratunam กรุงเทพฯ

ผลงานของคณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมเเละการจัดการเรียนรู้ ประจำปี 2560

พันตำรวจเอกหญิง สถาพร กลางคาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์(สบ4) ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ กลุ่มงานอาจารย์ วพ.รพ.ตร. เข้ารับมอบโล่ห์รางวัลชนะเลิศการจัดการความรู้จาก พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติในงานประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ ประจำปี 2559 ของโรงพยาบาลตำรวจ

พ.ต.ต.หญิง พรรณทิพา เวชรังษี อาจารย์ (สบ2) ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ กลุ่มงานอาจารย์ วพ.รพ.ตร. เข้ารับมอบโล่ห์สถาบันการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมสัมนาเชิงวิชาการการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา "สร้างคนดี ด้วยวิถึคุณธรรม" ของศูนย์คุณธรรม จาก มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พันตำรวจเอกหญิง สถาพร กลางคาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์(สบ4) ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ กลุ่มงานอาจารย์ วพ.รพ.ตร. เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรรางวัลรองชนะเลิศผลงานแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลจากรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาลในการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปีของสภาการพยาบาล

พ.ต.ต.หญิง พรรณทิพา เวชรังษี อาจารย์ (สบ2) ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ กลุ่มงานอาจารย์ วพ.รพ.ตร. เข้ารับมอบโล่ห์รางวัล Popular Vote การเล่าเรื่องจากการประกวดการเล่าเรื่องในเวทีเรื่องเล่า เร้าคุณธรรมปีที่ 4 โรงพยาบาลตำรวจจากพล.ต.ต. วิฑูรย์ นิติ วรางกูล นายเเพทย์ใหญ่ (สบ8) โรงพยาบาลตำรวจในงานประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ ประจำปี 2560 ของโรงพยาบาลตำรวจ

นักศึกษาพยาบาลตำรวจ ณัชชา ศรีจอมขวัญ นักศึกษาพยาบาลตำรวจชั้นปีที่ 3 วพ.รพ.ตร. เข้ารับมอบโล่ห์รางวัลชนะเลิศการเขียนเรื่องเล่าเเละ Popular Vote การเล่าเรื่องจากการประกวดการเล่าเรื่องเวทีเรื่องเล่า เร้าคุณธรรมปีที่ 4 โรงพยาบาลตำรวจจากพล.ต.ต. วิฑูรย์ นิติวรางกูล นายเเพทย์ใหญ่ (สบ8) โรงพยาบาลตำรวจงานประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ ประจำปี 2560 ของโรงพยาบาลตำรวจ

พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจเเละคณาจารย์กลุ่มงานอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจให้เกียรติพิธีเปิดเเละให้กำลังใจอาจารย์เเละนักศึกษาพยาบาลที่เข้ารับรางวัลเเละประกวดการเล่าเรื่องเวทีเรื่องเล่า เร้าคุณธรรมปีที่ 4 โรงพยาบาลตำรวจจากพล.ต.ต. วิฑูรย์ นิติวรางกูล นายเเพทย์ใหญ่ (สบ8) โรงพยาบาลตำรวจงานประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ ประจำปี 2560 ของโรงพยาบาลตำรวจ

คณาจารย์กลุ่มงานอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจร่วมเเสดงความยินดีกับอาจารย์เเละนักศึกษาพยาบาลตำรวจที่เข้ารับมอบโล่ห์รางวัลชนะเลิศการเขียนเรื่องเล่าเเละ Popular Vote การเล่าเรื่องจากการประกวดการเล่าเรื่องเวทีเรื่องเล่า เร้าคุณธรรมปีที่ 4 โรงพยาบาลตำรวจจากพล.ต.ต. วิฑูรย์ นิติวรางกูล นายเเพทย์ใหญ่ (สบ8) โรงพยาบาลตำรวจงานประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ ประจำปี 2560 ของโรงพยาบาลตำรวจ

พ.ต.ท.หญิง ดร.ปริญญา เเก้วสงค์ อาจารย์ (สบ3) ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ กลุ่มงานอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการวิจัยนานาชาติ เรื่อง “Culture, Co-creation, and Collaboration for Global Health” วันที่ 20-22 ตุลาคม 2560 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ จัดโดยสภาการพยาบาลแจ้งว่า ร่วมกับ World Academy of Nursing Science ประเทศญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิจัยนานาชาติ

พ.ต.ท.หญิง ดร.ปริญญา เเก้วสงค์ อาจารย์ (สบ3) ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ กลุ่มงานอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการวิจัยนานาชาติ เรื่อง “Culture, Co-creation, and Collaboration for Global Health” วันที่ 20-22 ตุลาคม 2560 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ จัดโดยสภาการพยาบาลแจ้งว่า ร่วมกับ World Academy of Nursing Science ประเทศญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิจัยนานาชาติ

อาจารย์เเละนักศึกษาพยาบาลตำรวจร่วมนำเสนอผลงานในโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล ประจ าปี2560 เรื่อง “การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาล เพื่อผลิตพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

นักศึกษาพยาบาลตำรวจศุภิสรา ศิลปวรนันทร์ นักศึกษาพยาบาลตำรวจชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจเป็นตัวเเทนของนักศึกษาพยาบาลสถาบันการศึกษาพยาบาลสี่เหล่าในการเสวนาในโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล ประจ าปี2560 เรื่อง “การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาล เพื่อผลิตพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

พ.ต.ต.หญิง พรรณทิพา เวชรังษี อาจารย์ (สบ2) ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ กลุ่มงานอาจารย์ วพ.รพ.ตร. นำเสนองานเขียนเรื่องเล่าในการประชุมวิชาการ 3rd National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2017) “Palliative Care for All: ก้าวต่อไปเพื่อคนไทยทุกคน” วันที่ ๑๒-๑๔ กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ