คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต

มคอ.๓

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (มคอ.3)60.docx

คาบที่1

ไฟล์

คาบที่2

Computer_Crimes_Act_B.E._2550_Thai.pdf
0_Computer-Crime-No2-act.pdf
ระบบเก็บ Log

คาบที่3