คณะกรรมการบริหารสำนักงานเลขานุการ

คณะเภสัชศาสตร์

ปวรวรรชร์ ทองคำ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

อรัญญา อินทโชติ

หัวหน้างานธุรการ

มหัทธนา คลังสมบัติ

หัวหน้างานนโยบายและแผน

ชัญญานุช สุขสบาย

หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

ชัชชญา ชัชชวลิตสกุล

หัวหน้างานบริการการศึกษา

กิตติ ปานมณี

หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ

ธเรศ แก้วบวรรัตน์

หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

พิพัฒน์ สนั่นนาม

หัวหน้างานอาคารสถานที่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สุรินทร์ นิลาพันธ์

ผู้แทนบุคลากร

ศุทธินี วิสุทธธรรม

ผู้แทนบุคลากร

นารีรัตน์ พัดเย็นสุข

ผู้แทนบุคลากร