เปิดรับสมัครเภสักรผู้สนใจทั่วประเทศ

อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,000 บาท

(แหล่งฝึกที่มี MOU กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงทะเบียน Free !! แห่งละ 2 ท่าน)