จัดการการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ง่ายๆ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ฉีกกฎการสอนแบบเดิมๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน ด้วยระบบ Moodle LMS


สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้

  • เรียนรู้การใช้งานเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ Moodle LMS
  • เรียนรู้การนำเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ เข้าสู่รายวิชาในระบบ
  • เรียนรู้การประยุกต์ใช้กิจกรรมวัดและประเมินผลผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ
  • เรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สื่อจากภายนอกเข้ามาใช้ในบทเรียน
  • การจัดการรายวิชาและการจัดการผู้เรียน


พื้นฐานของผู้อบรม

มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจถึงกระบวนการของการสร้างบทเรียนออนไลน์
  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้
  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาบทเรียน


วิทยากร

นายปริญญา ตากล้า


ประวัติวิทยากร

ปริญญาโท

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบ Moodle LMS


วิทยากร

นายธนพล เฉลิมภักตร์


ประวัติวิทยากร

ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เป็นผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบ Moodle LMS

ระยะเวลาในการอบรม

หลักสูตร 6 ชั่วโมง

รุ่นที่ 1 | วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น.

รุ่นที่ 2 | วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น.

รุ่นที่ 3 | วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.

รุ่นที่ 4 | วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.


เอกสารประกอบการอบรม