โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ห้องเรียนออนไลน์

เว็บไซต์กำลังปรับปรุงเพื่อให้บริการ การเรียนการสอนผ่านออนไลน์ และให้คณะครูได้รวบรวมส่งสื่อการสอนให้แล้วเสร็จ และจะประกาศให้นักเรียนได้ทราบถึงการเข้าเรียนออนไลน์อีกครั้ง จึงแจ้งให้ทราบ

ครูส่งสื่อการสอ