ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อจำนวนคนในแต่ละชุมนุม ก่อนลงทะเบียนชุมนุม

**ในแต่ละชุมนุม รับนักเรียนได้ชุมนุมละ 12 คนเท่านั้น**

(สิ้นสุดการลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562)

นักเรียนคนใดที่ไม่มีชุมนุม หรือลงทะเบียนไม่ทัน หรือเหตุอื่นๆ

(งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะดำเนินคัดเลือกชุมนุมให้นักเรียนในชุมนุมที่เหลือ)

ลงทะเบียนชุมนุม ม.ต้น (ลงทะเบียน)
ลงทะเบียนชุมนุม ม.ปลาย) (ลงทะเบียน)