กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

โทรศัพท์ติดต่อ 086-4469737 อีเมลล์ songserm@nsw3.go.th

เบอร์โทรบุคลากร สพป.นว.3 คลิก

แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดทั้ง 41 โรงเรียน

ที่มีความประสงค์จะส่งลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 กรอกข้อมูลรายชื่อ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทน สพป.นว.3 ในการเข้าร่วมการชุมนุมต่อไป

แจ้งทุกโรงเรียนดำเนินการ ติดตั้งและใช้งานโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline เพื่อยกเลิกสำเนาเอกสารทางราชการในการให้บริการ นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป

การจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
และการรับเงินอุดหนุนทุนเสมอภาค(นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข)
ปีการศึกษา 2562 

นักเรียนยากจนพิเศษ จะได้รับเงิน 3,000 บาท/คน/ปี

โดยแบ่งเป็นโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารของผู้ปกครองหรือรับเงินสดที่โรงเรียน และโอนให้โรงเรียนเป็นค่าอาหารและค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต


ขั้นตอนการขอรับเงินฯ

1. ครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนเพื่อคัดกรอง เยี่ยมบ้าน 1 ครั้งใช้ข้อมูลได้ 3 ปี (คัดกรองเฉพาะนักเรียนใหม่ ป.1, ป.4 และ ม.1 นักเรียนที่คัดกรองแล้วในภาคเรียนที่ 2/2561 ไม่ต้องคัดกรองใหม่ )ใช้มือถือถ่ายภาพบ้าน และเช็คอินพิกัดบ้าน เก็บข้อมูลสถานะครัวเรือน รับรองข้อมูลโดยผู้ปกครอง ผอ.โรงเรียน และเจ้าหน้าที่รัฐ (ข้าราชการตำแหน่งระดับ 5 ขึ้นไป,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผช.ผู้ใหญ่บ้าน,อบต)

2. ครูกรอกแบบ นร.01

3. โรงเรียนประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรับรองการบันทึกข้อมูล การมีตัวตนและความยากจน

4. วันที่ 1 - 20 กรกกฎาคม 2562 โรงเรียนเข้าระบบ cct เพื่อกรอกข้อมูลส่งข้อมูลให้ กสศ.

5. กสศ ตรวจสอบข้อมูลและ จัดสรรเงินให้นักเรียนยากจนพิเศษ โดยตรงให้กับนักเรียนและผู้ปกครองหรือเงินสดที่โรงเรียน ระหว่างวันที่ 21 - 31 สิงหาคม 2562

5. สพป.นว.3 ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การเบิกจ่ายเงิน ผลการคัดกรอความยากจน และการใช้เงินของโรงเรียน

6. เดือนมิถุนายน - กันยายน โรงเรียนบันทึกการมาเรียนและผลการเรียน ให้ กสศ. ผ่านระบบ cct

รายงานภาวะทุพโภชนาการ

โรงเรียนในสังกัด สพป.นว.3

จะดำเนินการรายงาน 5 ครั้ง คือ

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2561,

30 ก.ย. 2561,10 พ.ย. 2561 และ 30 มี.ค. 2562,10 มิถุนายน 2562

ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังและติดตามข่าวสาร

ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ


แจ้งโรงเรียนรายงานข้อมูล

การรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ของปี 2562 โดยด่วน ภายใน 10 กรกฎาคม 2562

แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูลแบบติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน