MY SELF

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขออง เด็กชาย วชิรวิทย์ เสี่ยงสาย


ชื่อ เด็กชายวชิรวิทย์ เสี่ยงสาย ชื่อเล่น ดาก้อน ชั้น ม.2/5 เลขที่ 6

ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา

เกิดวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546

สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย

ศาสนา พุทธ