MY SELF

ยินดีต้องรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเด็กชายพุทธิชาติ ศิลป์ประกอบ

เด็กชายพุทธิชาติ ศิลป์ประกอบ(เฟี้ยว)

ปัจจุบัน ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

-ด้านการศึกษา

จบชั้นอนุบาลศึกษาและชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว หมู่บ้านหัวขัว

ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

-ที่อยู่อาศัย

ปัจจุบันบ้านเลขที่32 หมู่3 บ้านหนองกุงสว่าง ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น