MY SELF

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเด็กหญิงพลอยไพลิน บุญประกอบ

เด็กหญิงพลอยไพลิน บุญประกอบ (จีน่า)

ชั้น ม.2/5 เลขที่ 21 สายการเรียนวิทย์-คณิต

การศึกษา

  • จบระดับชั้นอนุบาล 1-3 จากโรงเรียนอมตวิทยา
  • จบระดับชั้นประถมศึกษา1-3 จากโรงเรียนบ้านกอกโนนแต้
  • จบระดับชั้นประถมศึกษา4-6 จากโรงเรียนบ้านกอกโนนแต้
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 1-3 ที่โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา

คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด