PORTFOLIO

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปี 2554

ครูผู้ฝึกสอน การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลเหรียญทอง

ครูผู้ฝึกสอน การสร้างการ์ตูนเอนิเมชั่น มัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลเหรียญทอง

ครูผู้ฝึกสอน การสร้างเว็บไซต์ Editor มัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลเหรียญทอง

ครูผู้ฝึกสอน การสร้างภาพยนตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลเหรียญเงิน

ครูผู้ฝึกสอน อัจฉริยะไอที มัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลเหรียญเงิน


ครูผู้ฝึกสอน การสร้างเว็บไซต์ด้วย Text Editor มัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลเหรียญทองแดง

ครูผู้ฝึกสอน การสร้างเว็บไซต์ด้วย CMS มัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลเหรียญทองแดง

ครูผู้ฝึกสอน การสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมสามมิติ มัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลเหรียญทองแดง

ครูผู้ฝึกสอน ตอบปัญหาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ MPK Contest 1 รางวัลชนะเลิศ ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ปี 2554

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปี 2555

 • ครูผู้ฝึกสอน การเขียนโปรแกรมภาษา รางวัลเหรียญทองระดับจังหวัด และเหรียญทองแดงระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ครูผู้ฝึกสอน การสร้างเกมส์ รางวัลเหรียญทองระดับจังหวัด
 • ครูผู้ฝึกสอน การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระดับ ม.ต้น รางวัลเหรียญทองระดับจังหวัด และเหรียญทองแดง ระดับภาค
 • ตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ครูผู้ฝึกสอน อัจฉริยะไอที รางวัลเหรียญเงิน ระดับจังหวัด
 • ครูผู้ฝึกสอน การสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมสามมิติ รางวัลเหรียญเงินระดับจังหวัด
 • ครูผู้ฝึกสอน การสร้างการ์ตูนเอนิเมชั่น รางวัลเหรียญทองแดงระดับจังหวัด
 • ครูผู้ฝึกสอน การสร้างเว็บไซต์ Editor รางวัลเหรียญทองแดงระดับจังหวัด
 • ครูผู้ฝึกสอน การสร้างภาพยนตร์ รางวัลเหรียญทองแดงระดับจังหวัด
 • ครูผู้ฝึกสอน การสร้างเว็บไซต์ด้วย Text Editor รางวัลเหรียญทองแดงระดับจังหวัด
 • ครูผู้ฝึกสอน การสร้างเว็บไซต์ด้วย CMS รางวัลเหรียญทองแดงระดับจังหวัด

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปี 2556

  • ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทองแดง ระดับจังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญเงิน ระดับจังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญเงิน ระดับจังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง ระดับจังหวัดขอนแก่น


  • ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญเงิน ระดับจังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง ระดับจังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทองแดง ระดับจังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทองแดง ระดับจังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองแดง ระดับจังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองแดง ระดับจังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง ระดับจังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปี 2557

 • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ระดับเหริยญทอง ชนะเลิศ
 • จังหวัดขอนแก่น
 • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 ระดับเหริยญทอง ชนะเลิศ จังหวัดขอนแก่น
 • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 ระดับเหริยญทอง ชนะเลิศ จังหวัดขอนแก่น
 • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ระดับเหริยญทอง ชนะเลิศ จังหวัดขอนแก่น
 • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ระดับเหริยญทอง ชนะเลิศ
 • จังหวัดขอนแก่น
 • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ระดับเหริยญทองแดง จังหวัดขอนแก่น
 • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ระดับเหริยญเงิน จังหวัดขอนแก่น
 • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ระดับเหริยญเงิน จังหวัดขอนแก่น
 • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ระดับเหริยญทองแดง จังหวัดขอนแก่น
 • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 ระดับเหริยญทองแดง จังหวัดขอนแก่น
 • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 ระดับเหริยญเงิน จังหวัดขอนแก่น
 • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ระดับเหริยญทองแดง
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 ระดับเหริยญทองแดง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 ระดับเหริยญทองแดง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ระดับเหริยญทองแดง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปี 2558

  • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ระดับเหริยญทอง ชนะเลิศ
  • จังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 ระดับเหริยญทอง จังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 ระดับเหริยญเงิน จังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ระดับเหริยญเงิน จังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ระดับเหริยญเงิน จังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ระดับเหริยญเงิน จังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ระดับเหริยญเงิน จังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ระดับเหริยญทองแดง จังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 ระดับเหริยญทองแดง จังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ระดับเหริยญทองแดง
  • ครูผู้ฝึกสอน การสร้างเว็บไซต์ด้วย Text Editor รางวัลเหรียญทองแดง จังหวัดขอนแก่น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปี 2559

  • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ระดับเหริยญทอง
  • ชนะเลิศ จังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ระดับเหริยญทองแดง จังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ระดับเหริยญเงิน จังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 ระดับเหริยญทอง จังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ระดับเหริยญทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี 2560 จังหวัดขอนแก่น

  • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ จังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ จังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 ระดับเหริียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2 จังหวัดขอนแก่น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปี 2561

1. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ระดับเหรียญทอง จังหวัดขอนแก่น

2. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ จังหวัดขอนแก่น เหรียญเงิน ระดับชาติ

3. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6

ระดับเหริียญทอง ชนะเลิศ จังหวัดขอนแก่น เหรียญทองแดง ระดับชาติ