MY SELF

ครูทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม (ครูปิ๊ก)

การศึกษา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (เกียรตินิยม)

จบหลักสูตรปริญญาบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาการสอนคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ได้รับทุนสนับสนุนโครงการ สควค. จาก สสวท.)

จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ได้รับทุนสนับสนุนโครงการ สควค. สำหรับข้าราชการครู จาก สสวท.)

เกียรติประวัติ

1. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” สำนักงานคุรุสภา ประจำปี 2558

2. ได้รับรางวัล ครูดีศรีหนองสองห้องประจำปี 2558 จากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

3.ได้รับผลโหวตให้เป็น “ครูต้นแบบที่นักเรียนเดินรอยตาม” จากผลโพลหนองสองห้องวิทยา ครั้งที่1

4. ได้รับรางวัล ครูดีศรีหนองสองห้องประจำปี 2562 จากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ตารางการทำงาน