INNOVATION

1. เว็บไซต์การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ www.krunangfa.com เพื่อให้ความรู้เรื่องการเรียนการสอนแบบซินเน็คติกส์ ร่วมกับเทคนิคคิดนอกกรอบ

2. ระบบการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ gg.gg/SLLearning เพื่อให้ความรู้เรื่องการเรียนการสอนแบบซินเน็คติกส์ ร่วมกับเทคนิคคิดนอกกรอบ

3. ระบบส่งข่าวสาร sms โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา

4. เว็บไซต์โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา

5. Google+ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนโรงเรียน

ไปรษณีย์มีปีก

จุดเริ่มต้นของการสื่อสารในสมัยก่อนนั้น เกิดจากการสร้างเส้นทางคมนาคมและเส้นทางการค้า โดยมีการติดต่อข่าวสารกันอย่างง่าย ทั้งผ่านทางพ่อค้า ใช้ม้าเร็ว จนถึงการจัดตั้งคนเร็วไว้ตามเมืองสำคัญ ก็ถือเป็นพัฒนาการทางการส่งข่าวสารอย่างง่ายอีกช่องทางหนึ่ง และเป็นเช่นนี้เรื่อยมาจนถึงยุคสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จนมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรก ที่สนพระทัยในการเขียนจดหมายโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ และทรงใช้ การไปรษณีย์ในการติดต่อกับประมุขและบุคคลทั้งภายในและภายนอกประเทศ นับเป็นกุศโลบายอันเฉียบแหลมในการเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศ จนสามารถนำรัฐนาวาสยามฝ่าฟันวิกฤต ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของเหล่าประเทศมหาอำนาจในสมัยนั้น ด้วยเหตุนี้ "กิจการไปรษณีย์ไทย" จึงถือกำเนิดในรูปแบบต่างๆ การจัดทำตั๋วแสตมป์สำหรับการส่งหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยครั้งแรก ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นกิจการไปรษณีย์ภายในกรุงเทพฯ นับแต่นั้นเป็นต้นมา

แล้วถ้าเราจะกล่าวถึงการติดต่อสื่อสาร หรือการส่งสารในยุคโบราณ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 นั้นเราจะนึกถึงสิ่งใด ...ก็!! นกพิราบ ละซิ แล้วทำไมต้องเป็นนกพิราบ? แล้วใคร? เป็นคนริเริ่มนำนกพิราบมาใช้ส่งสาร นกพิราบส่งสารได้อย่างไร? และมีความถูกต้องแม่นยำหรือไม่? เมื่อเราเริ่มสงสัย เราก็ต้องค้นคว้าหาข้อมูลให้ได้คำตอบให้จงได้

นกพิราบเป็นนกในวงศ์นกพิราบ และนกเขา นกพิราบมีถิ่นอาศัยในสิ่งแวดล้อมเปิดและกึ่งเปิดในพื้นที่เกษตรกรรมและในเมือง ขอบหินถูกใช้เป็นที่ทำรังวางไข่นกพิราบป่ามีขนสีเทาอ่อน มีแถบสีดำสองแถบบนปีกแต่ละข้าง มีความแตกต่างระหว่างเพศเล็กน้อย นกชนิดนี้มักมีคู่ครองตัวเดียว มีลูกครั้งละ 2 ตัว มีลักษณะโดยทั่วไป คือ อ้วนกลม คอสั้น ปากเรียวมีปุ่มเนื้อเหนือปาก ปากเล็ก สันปากบนโค้งเล็กน้อย รูจมูกไม่ทะลุถึงกัน หางยาวปานกลาง ปลายหางมนกลมหรือแหลม มีความอดทนสูง มีสายตาดี มีพฤติกรรมจดจำถิ่นเกิดได้แม่นยำ นกพิราบจะบินกลับรังทุกครั้งไม่ว่าไปปล่อยใกล้หรือไกล ในระยะทางที่หวังผลได้ ไม่เกิน 500 กิโลเมตร หากไกลกว่านั้นต้องใช้เวลามากกว่า 1 วัน อาจหลงหรือถูกล่าเป็นอาหาร

ในการส่งสารของนกจะติดจดหมายไว้ที่ขาของนกแล้วปล่อยให้นกบินไปยังที่หมายคือรังของนก ในอดีตนิยมใข้นกพิราบส่งสารในการทำสงคราม เมื่อมีศึกจะมีคนไปสอดแนมข้าศึก จะมีการนำนกพิราบจากเมืองติดตัวไปด้วย เมื่อถึงเวลาก็จะเขียนจดหมายติดที่ขาของนกพิราบ แล้วปล่อยนกพิราบให้บินกลับมาที่รังหรือเมืองของตน เพื่อให้รู้ข่าวสารเตรียมทำศึก นกพิราบไม่สามารถบินไปส่งสารที่อื่นได้นอกจากรังของมันที่จากมา หากแต่ผู้ส่งสารต้องนำนกมาจากที่นั้นๆ