EXPERIENCE

ประสบการณ์การทำงาน

 • เป็นวิทยากรอบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยศูนย์การจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล
 • เป็นวิทยากรอบรมการสร้างภาพยนตร์ โดยศูนย์การจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล
 • เป็นวิทยากรอบรมการสร้างเกมส์สร้างสรรค์ โดยศูนย์การจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล
 • เป็นวิทยากรอบรมการสร้างงานกราฟิกเพื่อการศึกษา โดยศูนย์การจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับคณะครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
 • เป็นคณะวิทยากรอบรมระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
 • เป็นคณะวิทยากรอบรมพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Google apps for Education เพื่อการสร้างสื่อการเรียนการสอนและการบริหารงานองค์กร

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมกับบริษัท กูเกิลประเทศไทย

 • เป็นวิทยากรค่ายอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
 • เป็นหัวหน้าศูนย์จัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จังหวัดขอนแก่น
 • วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2558 เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Google apps for Education เพื่อการสร้างสื่อการเรียนการสอนและการบริหารงานองค์กร ที่โรงเรียนนาจะหลวย อุบลราชธานี
 • วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เป็นวิทยากรอบรมปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือกระบวนงานตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ที่โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแก่น
 • วันที่ 8-9 สิงหาคม 2558 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.25 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 • วันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติ DLIT ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
 • วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ณ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จังหวัดขอนแก่น
 • วันที่ 20 กันยายน 2560 เป็นวิทยากรอบรมการบูรณาการชุมชนแห่งการเรียนรู้ออนไลน์ โดยศูนย์การจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับโรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล

ภารกิจการสอน ปีการศึกษา 2559-2560

ปีการศึกษา 2559

ปฏิบัติงานสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559


ปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559


กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ปฏิบัติในปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปฏิบัติงานสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ปฏิบัติในปีการศึกษา 2560

ปฏิบัติงานสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รายวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.2

รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย ม.4

รายวิชา คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.6

รายวิชา IPST Microbox ม.2

ปฏิบัติงานสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายวิชา ออกแบบและเทคโนโลยี ม.3

รายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ม.2

รายวิชา อินโฟกราฟิก ม.2

รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ม.1