เอกสารประกอบการอบรม

หลักสูตร “บูรณาการชุมชนแห่งการเรียนรู้ออนไลน์” โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2

โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จังหวัดขอนแก่น

ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการ.pdf
อบรมเชิงปฏิบัติการ-การสร้างเว็บไซต์ด้วย-Google-Site.pdf
SwayManual_CSC.pdf

DLIT Classroom