ON AIR

KRU PICK TASSANEE THIPTRIRATTHAMยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ครูปิ๊ก

การเผยแพร่ผลงาน และความรู้เพิ่มเติมจากนอกห้องเรียน

รวมถึงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในหลาย ๆ รายวิชา ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าแต่ประการใด

EXPERIENCE

VIDEO

CERTIFICATE

PHOTO