MY SELF

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเด็กหญิงพนิตพิชชา กาเวสูง

ชื่อ:เด็กหญิงพนิตพิชชา กาเวสูง

อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปี 2/5

ชื่อเล่น:ทับทิม

โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา

เกิดเมื่อ:วันพฤหัสบดี ที่18 ธันวาคม พ.ศ.2546

กรุ๊ปเลือด:B

ชอบวิชา:ภาษาอังกฤษ

คติธรรมสอนใจ:ทำวันนี้ให้ดีที่สุด