MY SELF

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ของ เด็กชาย ปารวัฒ นางาม ครับผม

เด็กชายปารวัฒ นางาม (คิว)

ที่อยู่อาศัย

อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 7 บ้านโกรก หมู่ 10 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ด้านการศึกษา

จบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านหนองตะครอง-บ้านโกรก ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 ที่โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น