MY SELF

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเด็กหญิงปภาดา เทพจิต

ชื่อเด็กหญิงปภาดา เทพจิต กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่2/5

โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา

การศึกษา

อนูบาล1-2 ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาเลา ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ชั้นประถมศึกษาปี่ที่1-2 ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาเลา ต.หนองไอ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ชั้นประถมศึกษาปี่ที่3 ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

ชั้นประถมศึกษาปี่ที่4-6 ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบ้านโนนแต้ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ปัจจุบันเรียนอยู่ที่โรงเรียนหนองสองห้องวิทยาต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น