MY SELF

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเด็กหญิงปานฉัตร มาตย์โค้ง

ประวัติส่วนตัว

เด็กหญิงปานฉัตร มาตย์โค้ง ชื่อเล่น นิว

กำลังศึกษาที่โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา

ชั้นม.2/5 เลขที่19 สายการเรียนวิทย์-คณิต

เกิดวันอังคาร ที่6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ2546

สัญชาติ ไทย เชื่อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ จำนวนพี่น้อง2คน

อาศัยอยู่ที่

บ้านหนองทุ่ม บ้านเลขที่40 หมู่ที่3 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ชั้นม.2/5 เลขที่19 สายการเรียนวิทย์-คณิต

การศึกษา

จบระดับชั้นอนุบาล1-3จากโรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง

จบระดับชั้นประถมศึกษา1-3โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง

จบระดับชั้นประถมศึกษา4-6โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง

กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา1-3โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา

คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

อาชีพที่ชอบ ตำรวจ