MY SELF

เด็กหญิงกวินทรา วิลาวรรณ

ชื่อเล่นตอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/5 เลขที่10

สายการเรียน วิทย์-คณิต

โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา