MY SELF

ยินต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเด็กหญิงจารุวรรณ อัศววัฒนานุกูล


ประวัติส่วนตัว

ชื่อ เด็กหญิงจารุวรรณ อัศววัฒนานุกูล ชื่อเล่น เหมย

เกิดวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560

บิดาชื่อ นายจิตกร อัศววัฒนานุกูล มารดาชื่อ นางวรรณา พลรักษา

อาศัยอยู่ที่

บ้านวังคูณ บ้านเลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการศึกษา

จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่โรงเรียนบ้านวังคูณ

จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนบ้านวังคูณ

กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา

คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

อาชีพที่ชอบ แพทย์

เรียนที่หนองสองห้องวิทยา

อาศัยที่บ้านวังคูณ