ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา NSTRUกลับสู่หน้าเว็บไซต์หลัก qa.nstru.ac.th

เลือกโครงการลงทะเบียน

โครงการ: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561”

วันเวลา: วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น.

สถานที่: ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Download กำหนดการ