ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา NSTRUกลับสู่หน้าเว็บไซต์หลัก qa.nstru.ac.th

เลือกโครงการลงทะเบียน

โครงการ: เวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันเวลา: วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น.

สถานที่: ณ โรงละคร หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

Download กำหนดการ