นายสุรทิน ทิพย์อักษร

ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช

เขต ๒

นายอัมพร ภาระพันธ์

รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒

นายสุชาติพงษ์ ทรงทรง

รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒

นางสาวจอมขวัญ นครไธสง

รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

(ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

(ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


ข่าวกิจกรรม

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 400 ต้น
บุคลากร สพป.นศ.2 พร้อมใจใส่ม่วงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2565

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง