การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Intergity and Tranparency Assesment : OIT) 2566 โรงเรียนนครสวรรค์


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล