เกณฑ์การยื่นขอเทียบโอนผลการเรียน/ขอยกเว้นรายวิชา

ขั้นตอนการดำเนินการขอเทียบโอน ขอยกเว้นรายวิชา

**หากเอกสารไม่ครบถ้วน ส่งคืนนักศึกษาแก้ไข**


ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง