เกณฑ์การยื่นขอเทียบโอนผลการเรียน/ขอยกเว้นรายวิชา

 • เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

 • เป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฏหมายรับรอง

 • เป็นรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C หรือค่าระดับคะแนน 2.00

 • เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ

 • นักศึกษาจะต้องดำเนินการเทียบโอนรายวิชาทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา

ขั้นตอนการดำเนินการขอเทียบโอน ขอยกเว้นรายวิชา

 1. นักศึกษายื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน ขอยกเว้นรายวิชา ที่สำนักงานคณะ แบบฟอร์มกรณีต่างๆ

 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร

 • ตรวจสอบข้อความในเอกสาร มีอาจารย์ที่ปรึกษาเชนรับรอง เอกสารแนบครบถ้วน

 • รหัสวิชาที่นักศึกษาขอเทียบ

 • ตรวจสอบผลการเรียนในรายวิชาที่นักศึกษาขอเทียบโอนผลการเรียน ขอยกเว้นจะต้องไม่ต่ำกว่า C หรือมีค่าคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.00

 • ตรวจสอบคำอธิบายรายวิชาที่นักศึกษาแนบมาตรงกับรหัสวิชาที่นักศึกษาขอเทียบโอน หรือขอยกเว้นหรือไม่

**หากเอกสารไม่ครบถ้วน ส่งคืนนักศึกษาแก้ไข**

 1. เจ้าหน้าที่เสนอคณะกรรมการสาขาวิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้นพิจารณาผลการขอเทียบโอนผลการเรียน ขอยกเว้นรายวิชา

 2. เจ้าหน้าที่จัดทำประกาศผลการขอเทียบโอนผลการเรียน ขอยกเว้นรายวิชา นำเสนอต่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดี ตามลำดับ

 3. เจ้าหน้าที่แจ้งนักศึกษารับคำร้องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยไปดำเนินการต่อไป

 • นักศึกษาได้รับเอกสารอนุมัติแล้ว จะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอเทียบโอนผลการเรียน การขอยกเว้นรายวิชา ที่กลุ่มงานคลัง

 • นักศึกษาส่งคำร้อง ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล เพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบนักศึกษา


ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง