โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

QR CODE การเข้าอบรม

วันเสาร์ที่ 26 มี.ค.2565 เริ่มเวลา 09.00 น.

link: https://meet.google.com/gib-huvb-iph

Clip VDO เตรียมความพร้อมก่อนจบพร้อมเทคนิคการเขียนเรซูเม่ให้ได้งาน.mp4

Clip VDO เตรียมความพร้อมก่อนจบพร้อมเทคนิคการเขียนเรซูเม่ให้ได้งาน