วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

QR CODE การเข้าอบรม

วันเสาร์ที่ 22 ม.ค.2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.

link: https://meet.google.com/gha-uxzh-qhs