งานนโยบายและแผน

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๖ กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ เป็นแผน ๔ ปี ที่สอดคล้องกับนโยบาย ของรัฐ แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานหลัก และให้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีในแต่ละปีงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อให้ความเห็นชอบ โดยให้ระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการ ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและ ทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย คณะครุศาสตร์จึงได้ ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น โดยนําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ แผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์(๕ ปี) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) มาใช้เป็นกรอบของการดําเนินงาน ซึ่งสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑ ฉบับนี้จะแสดง ให้เห็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผลผลิต/แผนงาน/โครงการที่หน่วยงานจะดําเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อการพัฒนาการศึกษาด้านการจัดการศึกษา นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือใน การประสานงานบูรณาการการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกคณะครุศาสตร์ ตลอดจนใช้เป็น กรอบในการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานของคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑ จนสําเร็จได้เป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งบุคลากรของคณะครุศาสตร์ที่จะรวมพลังอย่างเต็ม ความสามารถในการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนฯต่อไป