ชุดที่ 1 หัวข้อ การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและการตรวจสอบ plagiarism
ชุดที่ 2 หัวข้อ การใช้งานโปรแกรม Canva
ชุดที่ 3 การใช้งานโปรแกรม Microsoft word
ชุดที่ 4 หัวข้อการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ในการคำนวณ
การทำ google forms

แบบทดสอบก่อนอบรม

แบบทดสอบหลังอบรม