ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จับมือหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา วันที่ 29 มีนาคม 2565  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ สถานประกอบการ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี


ขอแสดงความยินดีกับ นายภูมิ อินภูมี

ขอแสดงความยินดีกับ นายภูมิ อินภูมี สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้ #รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 5 นักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่นการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2565

และเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาที่เข้าประกวดทุกท่าน #CWIE #NSRU

พิธีมอบรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ปี 2564

พิธีมอบรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ปี 2564

อธิการบดี มร.นว. มอบรางวัล การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดการประกวดผลงานนักศึกษาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานสหกิจศึกาษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา และในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคารสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

ผลการปฏิบัติงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น จำนวน ๓ ผลงาน

ชนะเลิศ รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐.-บาท

ชื่อนักศึกษา น.ส.ณารีรัตน์ ชื่นอารมย์ และนายขจรศักดิ์  ลาจันทร์สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชื่อผลงาน  การอนุบาลลูกปลาตะเพียนด้วยอาหารสำเร็จรูปร่วมกับไข่น้ำเพื่อลดต้นทุนอาหารปลา 

ชื่อผลงาน สถานประกอบการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร

รองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐.-บาท

ชื่อนักศึกษา นายชยุติมันต์  เจริญมายุ และนายณัฐพล  แสนสีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชื่อผลงาน การประยุกต์ใช้ Google earth pro ในการจัดเก็บข้อมูลระบบบําบัดมลพิษสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดชัยนาทสถานประกอบการ  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐.-บาท

ชื่อนักศึกษา น.ส.เมธาวี  สาตร์แก้วสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชื่อผลงาน  การตรวจวัดคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์เพื่อการชลประทาน ในช่วงฤดูแล้งสถานประกอบการ  โครงการชลประทาน จังหวัดนครสวรรค์

ผลการปฏิบัติงาน ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น จำนวน ๓ ผลงาน

ชนะเลิศ รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐.-บาท

ชื่อนักศึกษา  นายภูมิ  อินภูมี  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์

ชื่อผลงาน  การสร้างระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ในระดับโรงเรียนและระบบช่วยการสอนแบบ Hybrid ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผ่าน Google Studio และ Glide Appสถานประกอบการ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

รองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐.-บาท

ชื่อนักศึกษา  น.ส.นริศรา  โพธิ์ทอง และ น.ส.นุชนาฎ  พิมสอนสาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชื่อผลงาน  

การพัฒนากระบวนการผลิตหมูยอ สถานประกอบการ  โรงงานสวรรยา

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐.-บาท
ชื่อนักศึกษา  นายชัยวัฒน์ เรืองพูลสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชื่อผลงาน  

การพัฒนากระบวนการทำงานธุรกิจดอกไม้สถานประกอบการ ร้าน เค เอส เอ็น จิตราทร นครสวรรค์

ผลการปฏิบัติงาน ด้านนวัตกรรมดีเด่น จำนวน ๒ ผลงาน

ชนะเลิศ รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐.-บาท
ชื่อนักศึกษา  น.ส.ณหทัย  จูอี้ สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชื่อผลงาน   การออกแบบ Application ในการเก็บข้อมูลการเลี้ยงสุกรเพื่อเป็นต้นแบบ Smart Farm สถานประกอบการ  บริษัท ทีพีเอฟ  ฟาร์มมิ่ง จำกัด 

รองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐.-บาท 

ชื่อนักศึกษา   น.ส.พนัชกร นิ่มฮง

สาขาวิชา นิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการสื่อสารมวลชน  คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อผลงาน   Graphic บริษัท ดรีม ทีม เน็ตเวิร์ค จำกัดสถานประกอบการ  บริษัท ดรีม ทีม เน็ตเวิร์ค จำกัด

ผลการปฏิบัติงาน ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่น จำนวน ๓ ผลงาน

ชนะเลิศ รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐.-บาท 

ชื่อนักศึกษา  น.ส.สุนิสา ผัดผ่อง, น.ส.บังอร สํารีเกตุ, น.ส.ฐิติมา ฉิมอ้อย และน.ส.นัฐกาญจน์ สมพงษ์

สาขาวิชา รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ชื่อผลงาน คู่มือปฏิบัติสําหรับผู้แต่งในการส่งบทความของวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์สถานประกอบการ สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐.-บาท

 ชื่อนักศึกษา น.ส.ณิชา  เงินคำ สาขาวิชา นิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ ชื่อผลงาน  สัมภาษณ์เทปพิเศษ DJ อาเปียว ช่อง KoBoyKrush สถานประกอบการ บริษัทนิกกี้ แฮปปี้บอย โปรดักชั่น จำกัด

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐.-บาท

 ชื่อนักศึกษา  น.ส.อมรรัตน์ แรงสาริกรรม, น.ส.กชกร มั่นสะติ     และ นายชัยทัต กุสุโมทย์สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ชื่อผลงาน  การลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง กรณีศึกษาชุมชนบ้านบางฉ่า หมู่ 5 ตําบลโกรกพระ อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์สถานประกอบการ ชุมชนบ้านบางฉ่า หมู่ 5 ตําบลโกรกพระ    อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

CWIE Database

สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Database) 

การมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ปี 2564

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ น.ส.ณารีรัตน์ ชื่นอารมย์ และนายขจรศักดิ์  ลาจันทร์สาขาวิชา 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ นายชยุติมันต์  เจริญมายุ และนายณัฐพล  แสนสี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  น.ส.เมธาวี  สาตร์แก้ว

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น

รางวัลชนะเลิศนายภูมิ  อินภูมี 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  น.ส.นริศรา  โพธิ์ทอง และ น.ส.นุชนาฎ  พิมสอน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  นายชัยวัฒน์ เรืองพูล

ด้านนวัตกรรมดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ  น.ส.ณหทัย  จูอี้ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  น.ส.พนัชกร นิ่มฮง

ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ น.ส.สุนิสา ผัดผ่อง, น.ส.บังอร สํารีเกตุ, น.ส.ฐิติมา ฉิมอ้อย และน.ส.นัฐกาญจน์ สมพงษ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  น.ส.ณิชา  เงินคำ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  น.ส.อมรรัตน์ แรงสาริกรรม, น.ส.กชกร มั่นสะติ  และ นายชัยทัต กุสุโมทย์