ข่าวประชาสัมพันธ์พิธีมอบรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ปี 2563

อธิการบดี มร.นว. มอบรางวัล การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดการประกวดผลงานนักศึกษาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานสหกิจศึกาษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา และในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคารสำนักงานอธิการบดี ดังนี้


ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชนัญชัย เศรษฐรัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในผลงาน “การใช้มันเทศเป็นส่วนผสมอาหารในการอนุบาลปลานิลที่ระดับแตกต่างกัน สถานประกอบการ “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวกัญญารัตน์ เนียมสังข์ นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในผลงาน “ศัพภะวิทยาและพัฒนาการของปลาทอง” สถานประกอบการ “ศูนย์วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ” และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวพัชรพร วงศ์ศรีรัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ในผลงาน “Bord Game ห้องเรียนพฤกษศาสตร์” สถานประกอบการ “โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์”

ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายจิรพัฒน์ วงษ์วาศ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในผลงาน “การพัฒนาขนมสโคน” สถานประกอบการ “LANCASTER BANKGKOK HOTEL” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวกนกพรรณ อินทนิล และนางสาวณัฐชา ปอนเกษม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในผลงาน “การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อลดการสูญเสียชีวิตของสุกร” สถานประกอบการ “บริษัท ทีพีเอฟ ฟาร์มมิ่ง จำกัด” และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายจักรภพ ไทยตรง และคณะ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในผลงาน “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางของเทศบาลตำบล” สถานประกอบการ “เทศบาลตำบลบางประมุง” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณบดีคณะต่าง ๆ และอาจารย์นิเทศร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแสดงความยินดีกับนายกฤษณะ ทุ่งจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ #อาจารย์ที่ปรึกษา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี เหมะสถล และ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไอริน ชุ่มเมืองเย็น#ครูพี่เลี้ยง นางสาวสุวรรณา พุกมาก สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู #โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

#ชนะเลิศ การประกวดผลงาน #สหกิจศึกษาดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น #ชื่อผลงาน สื่อการสอน "เรียกว่า Challenges"ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีพุทธศักราช 2564 วันอังคารที่ 20 เมษำยน 2564 ร่วมส่งกำลังใจในการเป็นตัวแทนเครือข่าย ประกวดในระดับ #ประเทศต่อไป


ขอแสดงความยินดี

นางสาวรุ่งทิวา คมสันทัด และ นายอนุรักษ์ สุขดารา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Oral Presentation ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประกวดสหกิจศึกษาเครือข่ายอดุมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2563


CWIE Database

สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Database)

แบบฟอร์มรายงาน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ปี 2563

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชนัญชัย เศรษฐรัตน์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวกัญญารัตน์ เนียมสังข์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวพัชรพร วงศ์ศรีรัตน์

ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายจิรพัฒน์ วงษ์วาศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวกนกพรรณ อินทนิล และนางสาวณัฐชา ปอนเกษม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายจักรภพ ไทยตรง และคณะ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประชุมคณะทำงาน

คระกรรมการการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์