ขอแสดงความยินดี

นางสาวรุ่งทิวา คมสันทัด และ นายอนุรักษ์ สุขดารา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Oral Presentation ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประกวดสหกิจศึกษาเครือข่ายอดุมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2563

แบบฟอร์มรายงาน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประชุมคณะทำงาน

คระกรรมการการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์