โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เกี่ยวกับโครงการ

เนื่องจากในการพัฒนาท้องถิ่นนั้นปัจจัยสำคัญหนึ่งคือเศรษฐกิจฐานรากจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นแนวทางประการหนึ่งที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นสามารถจำหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีหลักการพื้นฐาน 3 ประการคือ 1.ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global) 2.พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-Dreativity) 3.การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) เศรษฐกิจฐานราก บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ดังนั้น จึงมีแนวคิดที่จะทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เศรษฐกิจฐานรากมั่งคงอย่างยั่งยืน โดยมุ่งรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อคุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มั่งคง และยั่งยืนต่อไป

กลุ่มผลิตภัณฑ์

 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอโสดา ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจชุมชนครบ้านนอกทำตามพ่อ ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูฝอยกรอบ วิสาหกิจชุมหมูฝอยกรอบโกเนียร อ.เมือง จ.นครสวรรค์

 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพหอมใบเตย วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ยั่งยืนบ้านทัพชุมพล อ.เมือง จ.นครสวรรค์

 5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรด สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

 6. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาแม่ลำจวน ต.เกรียงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค์

 7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

 8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านท่าดินแดง ต.เกรียงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค์

 9. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า (ช่างหรั่ง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 10. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝรั่งอินทรีย์บึงน้ำใส ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

 11. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผรั่งบ้านมะเกลือ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาแผนธุรกิจ การตลาดเพื่อการส่งออก และการตลาดออนไลน์