การสัมมนาทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนการสอนในยุค Thailand 4.0

โดย บริษัท ซัมซุง (ประเทศไทย) จำกัด

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต ชั้น ๕ อาคารบรรณราชนครินทร์