การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวข้อเรื่อง Learning with iPad

โดย บริษัท แอ๊ปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต ชั้น ๕ อาคารบรรณราชนครินทร์