ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดนครสวรรค์

Agritech and Innovation Center : AIC

ศูนย์การเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศของจังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ จ.นครสวรรค์

การประชุม คณะทำงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ครั้งที่ 2/2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ครั้งที่ 1/2563

การประชุมการสร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ และ การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

ร่วมเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) และประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์

ร่วมกำหนดแผนงานการขับเคลื่อน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)

ร่วมประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 77 จังหวัด ผ่านระบบประชุมทางไกล Web Conference

ร่วมลงนามพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC) และการประชุมทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ AIC

ศูนย์ AIC นครสวรรค์.mp4