ม.1 ห้องเรียนทั่วไป และ IEP

รับสมัคร 24-28 เม.ย. 64เวลา 08.30 - 16.30 น.

สถานที่หอประชุมโรงเรียนนราสิกขาลัย และ

กำหนดวันสอบ

22 พ.ค. 64

 • 09.00 - 11.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ

 • 11.00 - 12.30 น. สอบอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ประกาศผล

24 พ.ค. 64

รายงานตัวและมอบตัว

29 พ.ค. 64

รายละเอียด

 • ห้องเรียนทั่วไป รับจำนวน 320 คน

 • ห้องเรียนพิเศษ IEP รับจำนวน 30 คน ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 และ ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

โควตาทุนยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา

 • โควตาเรียนดี ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 • โควตาความสามารถพิเศษ ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 • โควตาโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 • โควตา 3 พี่น้อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมคนที่ 3

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัคร

 • สำเนาแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมตัวจริง จำนวน 1 ฉบับ

 • สำเนาทะเบียนของนักเรียน พร้อมตัวจริง จำนวน 1 ฉบับ

 • รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

* สำเนาเอกสารทุกฉบับลงลายมือชื่อรับรองให้เรียบร้อย *

**ส่งเอกสารในวันรายงานตัวและมอบตัว (29 พ.ค. 64)**


ติดต่อสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • เว็บไซต์โรงเรียนนราสิกขาลัย www.ns.ac.th

 • เฟสบุ๊ค โรงเรียนนราสิกขาลัย หรือ NS.PR

 • โทร. 073511115

 • กลุ่มไลน์ @119cyrgm (ต้องมี @ ด้วย)