Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าวประชาสัมพันธ์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

แผนการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

ในช่วงสัปดาห์ที่ 1-2 จะสลับ ม.ต้น - ม.ปลายเรียน On-site ดังนี้

สัปดาห์ที่ 1 (17-20 พ.ค. 65) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เรียน On-site

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียน Online

สัปดาห์ที่ 2 (23-27 พ.ค. 65) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เรียน Online

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียน On-site

**ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นักเรียนทุกระดับชั้นมาเรียน On-site 100%**

แจ้งการแต่งกาย ด้วยชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด ตามระเบียบของโรงเรียนหนองเรือวิทยา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

แจ้งการปักชื่อและตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนหนองเรือวิทยา ตามระเบียบของโรงเรียน

ให้พี่น้องชาวแสดน้ำเงิน ปฏิบัติตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนด

* ตัวเลขไทย และเลขโรมัน ให้ปักตามสีประจำห้อง ซึ่งจะประกาศแจ้งวันปฐมนิเทศนะครับ

** นักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 อย่ารีบดำเนินการปักตัวเลขไทย และเลขโรมัน นะครับ จนกว่าจะรับทราบสีประจำห้องตัวเองก่อนแล้วค่อยปักครับ

Carousel imageCarousel imageCarousel image
ประกาศมาตรฐาน 2564.pdf
ประกาศค่าเป้าหมาย 2564(1).pdf

สถิติผู้เยี่ยมชม