การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11

The 11th Engineering, Science, Technology and Architecture Conference 2020 (ESTACON2020)

Conference on Environmental Challenges and Smart Futures

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (The 11th Engineering, Science, Technology and Architecture Conference 2020 : ESTACON2020)

An 8/8 day on the most important things list. #productivit… | Flickr

กำหนดการส่งบทความ

  • สมัคร ส่งบทคัดย่อและบทความฉบับเต็ม : 1-30 เมษายน 2563

  • ประกาศรายชื่อบทคัดย่อ : 15 พฤษภาคม 2563

  • ส่งบทความฉบับเต็ม : 15 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2563

  • ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ : 1-30 มิถุนายน 2563

  • ลงทะเบียนและชำระเงิน : 1 เมษายน - 15 กรกฎาคม 2563

  • วันประชุมวิชาการ : 21 สิงหาคม 2563

กลุ่มผลงานวิจัยที่นำเสนอ

กลุ่มวิศวกรรมโยธา : CE และสถาปัตยกรรมศาสตร์ : AR

วิศวกรรมโครงสร้าง, วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง, วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง, วิศวกรรมเทคนิคธรณี, วิศวกรรมขนส่งจราจรและโลจิสติกส์, วิศวกรรมแหล่งน้ำ, วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม , วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน, วิศวกรรมโยธาและการศึกษา, สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมภายในผังเมือง, ผังเมือง

กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล :ME

กลศาสตร์ประยุกต์วัสดุและกระบวนการผลิต, ระบบควบคุมและการสั่นสะเทือน, เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน, กลศาสตร์การไหลและระบบทางความร้อน, พลังงานทดแทนและการเผาไหม้, เมคคาทรอนิกส์ทางวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร, วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรสภาพ

กลุ่มวิศวกรรมอุตสาหการ : IE

การจัดการงานวิศวกรรม, กรรมวิธีการผลิต, วิศวกรรมวัสดุ, โซ่อุปทานและโลจิสติกส์, การศึกษางานและการยศาสตร์, การวางแผนการผลิตและการดำเนินงานวิจัย

กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า : EE

ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม, เมคคาทรอนิกส์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ST

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย, วิทยาศาสตร์ประยุกต์, วิศวกรรมชีวภาพ, เทคโนโลยี/นวัตกรรมเกษตร, วิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทของการนำเสนอผลงาน

Oral Presentation

การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยายด้วย Power point และใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 10 นาที ซักถาม 5 นาที

Poster Presentation

การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ โดยการจัดทำโปสเตอร์ตามรูปแบบที่กำหนดและยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนดเพื่อนำเสนอผลงาน