หน่วยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อพร้อม Link ไปยังเว็บไซต์ร้านค้าหรือสำนักพิมพ์ สำหรับค้นหารายชื่อหนังสือใหม่ที่ต้องการเสนอคัดเลือก เพื่อนำไว้ให้บริการในสำนักวิทยบริการฯ

รายชื่อ E-book ในรูปแบบไฟล์ Excel ออนไลน์สามารถเลื่อนชีทเลือกปีพิมพ์เพื่อดูรายชื่อหนังสือที่ต้องการ

ตรวจสอบความซ้ำซ้อนก่อนการเสนอคัดเลือก

ติดตามรายการเสนอจัดซื้อ

เสนอคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศใหม่

แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการเสนอคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ