บุคลากรฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายสุรธี เครือบคนโท

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอรพิน ขุนเพ็ง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวารุณี หัสนิสสัย

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางวรรณา อู๋ไพจิตร

หัวหน้างานบริหารการเงิน

นางสมบัติ สยามประโคน

หัวหน้างานบริหารการบัญชี

นางกรรณิการ์ สงครามศักดิ์

หัวหน้างานการบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวประเทือง จันทร์สว่าง

หัวหน้าการจัดทำและเสนอของบประมาณ

นายธนากร วิทย์ศลาพงษ์

หัวหน้างานการจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน

นางสาวณัฏฐพิชา โคตรดก

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางวิไลลักษณ์ เหล่าธรรมยิ่งยง

เจ้าหน้าที่งานกองทุนเงินสวัสดิการ

นางธมนณัฏฐ์ สัตนาโคศิริกุล

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางพิมพ์ภัฎชฏา พิกุลทอง

เจ้าหน้าที่งานแผนงาน

นางสาวเกตุมณี ประถมชัย

เจ้าหน้าที่การเงิน

นายวิชรุทย์ อนุศิริ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายชัยเวียง โคตรดก

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวอารีย์ ครุฑประโคน

เจ้าหน้าที่พัสดุ